AVG / GDPR

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING PHILEO

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Phileo verwerkt van haar sponsoren/deelnemers aan projecten.

Indien persoonsgegevens aan Stichting Phileo worden verstrekt, wordt uitdrukkelijk toestemming verleend om deze persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Phileo, Hendrik Werkmanstraat 144, 1328 DR Almere, +31616440248, KvK nummer: 64705021.
De verantwoordelijke is bereikbaar via info@phileo.nu.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Phileo en voor welk doel

2.1       In het kader van de activiteiten en informatieverstrekking van Stichting Phileo worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) Naam en eventueel contactpersoon
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer, e-mailadres van sponsor/deelnemer en eventueel contactpersoon.              
           d) foto-,video- en ander beeldmateriaal.

2.2       Stichting Phileo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         De naam, naam contactpersoon, wordt gebruikt voor contact inzake deelname aan acties en evenementen.
b)         De naam, eventueel naam contactpersoon, adresgegevens en mailadres worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven  en overige informatie over belangrijke activiteiten van Stichting Phileo;   
c) Telefoonnummer en e-mailadres van sponsor/deelnemer, worden gebruikt voor communicatie over belangrijke activiteiten en      updates over projecten en het verzenden van nieuwsbrieven;
d) Voor promotionele activiteiten kan er gebruik worden gemaakt van foto-,video- en ander beeldmateriaal. Deze activiteiten staan altijd in direct verband met de doelstellingen van Stichting Phileo en zullen verder niet aan derden worden verstrekt. Door elke deelnemer wordt middels het inschrijvingsformulier uitdrukkelijk toestemming verleend aan de Stichting Phileo om dit beeldmateriaal te gebruiken voor haar promotiedoeleinden.

2.3       Wanneer de deelnemer/sponsor Stichting Phileo geen toestemming geeft de in 2.1 genoemde gegevens te gebruiken of verwerken zoals beschreven in 2.2, dan is het gevolg dat sponsor/deelnemer geen informatie kan ontvangen van Stichting Phileo.  Stichting Phileo heeft deze minimale gegevens nodig om de sponsor/deelnemer op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.

3. Bewaartermijnen

Stichting Phileo verwerkt en bewaart de persoonsgegevens uitsluitend in haar administratie voor tenminste de geldende bewaartermijnen van de wetgever. Voor de volledigheid van de archieven kunnen deze gegevens ook daarna nog in de gearchiveerde administratie bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Stichting Phileo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de administratie van Stichting Phileo een verzoek ingedient worden om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Phileo zal het verzoek in behandeling nemen en de aanvrager, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact opgenomen worden met het bestuur.

5.3    Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting Phileo de persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van Stichting Phileo.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de administratie info@phileo.nu

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website van Stichting Phileo bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.