Beleidsplan St. Phileo

Inleiding

In dit beknopte beleidsplan proberen we uiteen te zetten op welke wijze we welke doelen willen najagen als stichting.
We zijn een stichting met een charitatief doel, en zijn afhankelijk van giften. Dit betekent dat het behalen van gestelde doelen voor een groot deel afhangt van de gulheid van anderen.

Dus het stellen van onze ambities is altijd onder voorbehoud van de financiële haalbaarheid. Wel hebben we grote dromen, en indien de gulheid van mensen onze huidige ambities overstijgt is er wel zoveel nood in Polen dat een nieuw project zo gevonden is.

1. Visie en missie

Uit onze statuten:
De stichting stelt zich ten doel om mensen in Polen te helpen wanneer deze een nood hebben, en trachten de leefomstandigheden in het algemeen te verbeteren. Dit doet zij vooral samen met, of via lokale kerken en instanties om een relatie te kunnen onderhouden. De hulp aan mensen beperkt zich niet tot gelovigen. Wel streeft de stichting ernaar om door middel van de hulp de onvoorwaardelijke liefde van Christus aan de hulpontvanger te tonen.

Naast het helpen van armen heeft de stichting ook uitdrukkelijk tot doel het evangelie van Jezus Christus te verspreiden, verkondigen en uit te leven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door in Polen acties of activiteiten (structureel) te organiseren waarin incidentele materiële of immateriële hulp wordt aangeboden, het evangelie kan worden verkondigd en relaties worden gelegd.

De stichting zal gebruik maken van alle mogelijkheden en materialen die haar goeddunken om mensen te bereiken en met hen in contact te komen. Indien de stichting keuzes moet maken in wie zij kan helpen, maakt ze gebruik van lijsten met de financieel meest hulpbehoevende mensen die verkregen kunnen worden via scholen of burgemeesters van dorpen en steden.

2. Ambities

De stichting heeft als ambitie om zoveel mogelijk mensen te helpen op de manier zoals in de statuten beschreven is.
Binnen nu en 2 jaar hopen we in samenwerking met een lokale kerk een eerste jeugdcentrum te openen zodat we de jeugd een beetje van de straat kunnen houden, ze een alternatief te bieden voor het gebruik van drank en drugs uit verveling op zeer jonge leeftijd, en ze een plaats te bieden waar naar ze geluisterd wordt wanneer ze daar behoefte aan hebben.
In alle gevallen proberen we hulp te bieden op basis van een relatie, of de mogelijkheid voor de hulpontvanger om terug te vallen op een lokale contactpersoon.

Om deze ambities waar te maken hebben we natuurlijk structureel geld nodig.
Daarom richten we onze website zo in, dat er ook een mogelijkheid bestaat om één  specifiek project  eenmalig of structureel te steunen dat hem/haar aanspreekt.

We zullen ook contacten aangaan met kerken of instanties die op zoek zijn naar een goed doel waarin ze financieel kunnen bijdragen, en waar  mensen beschikbaar zijn die kunnen bijdragen met hun talenten in het werk dat er gedaan moet worden.

Voor wat betreft het inzetten van talenten willen we binnen 1 jaar starten met het ‘Phileo netwerk’. Hierin kunnen mensen zich inschrijven en aangeven welke talenten ze hebben en willen inzetten t.b.v. het goede doel en hoe vaak er een beroep hen mag worden gedaan.

3. Sterkten en zwakten

Hoewel de stichting pas in 2015 is opgericht wordt het werk in Polen al sinds 2010 door de oprichters van de stichting uitgevoerd.
Daardoor hebben we ondertussen een aantal goede relaties in Polen opgebouwd met mensen die we zonder meer vertrouwen.
De mensen daar kennen ons ondertussen, en zijn blij met ons.

Dit maakt het mogelijk dat we projecten kunnen starten op grond van ons woord en belofte, zonder dat hier eerst garanties en bewijzen voor getoond moeten worden.

De mensen in onze stichting hebben een aantal sterke talenten, waardoor we goed in staat zijn om de lopende zaken met een bevredigend resultaat uit te voeren.
Daarnaast komen alle bestuurders uit verschillende kerken om eenzijdigheid van denken en beleid te voorkomen.
We hebben allemaal een groot netwerk waardoor we eigenlijk altijd wel iemand kennen die ons kan helpen met zaken die wij zelf wat minder goed kunnen.

Straks kunnen we natuurlijk ook nog putten uit het Phileo netwerk.

Onze zwakte is de afhankelijkheid van giften.
We zullen dus goed moeten communiceren wat we doen en willen doen, en dit dusdanig overtuigend doen dat mensen hierin willen investeren. Niet voor commercieel rendement, maar voor een betere wereld.

Hier zullen we dus relatief veel tijd en aandacht moeten besteden.

4. Strategic Goals

Om onze ambities waar te maken zullen we regelmatig afreizen naar Polen om daar te spreken met de relaties, vorderingen te controleren en nieuwe projecten op te starten.

Dit reizen hebben we tot nu toe altijd zelf bekostigd en het is ons streven dit te blijven doen. Indien dit echt tot problemen leidt zullen we uitsluitend noodzakelijke onkosten vergoeden.
Op deze manier proberen we een zo hoog mogelijk percentage van de giften ook werkelijk uit te keren aan de doelen.

De bestuursleden zijn om die reden ook onbezoldigd. Het is allemaal vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers die meegaan naar projecten in Polen zullen dit ook zelf bekostigen zodat dit niet ten laste komt van de giften aan de projecten.

Onze donateurs zullen wij goed op de hoogte houden van alle ontwikkelingen middels een nieuwsbrief of mail.
Verder zijn de ontwikkelingen voor een ieder te volgen via onze website.

5. Baten en lasten

Onze baten en lasten bestaan grofweg uit een aantal zaken:

  • De verkregen giften
  • De overhead kosten van de stichting (Bankkosten, website, inschrijvingen, boekhoudkosten etc.)
  • De uitkeringen aan, en kosten voor projecten in polen.

De specifiekere staat van baten en lasten zullen we ieder jaar publiceren op onze website.